Metiss Andorra - SEO, WORDPRESS, DISEÑO UI

Benchmarking SEO: què és i quines són les seves eines més importants

El benchmarking SEO és una tècnica que consisteix a analitzar i comparar el rendiment del nostre lloc web amb el de la competència en matèria de posicionament en cercadors. Això ens permet identificar les fortaleses i debilitats del nostre lloc web, així com detectar oportunitats de millora i estratègies per superar els nostres competidors.

Per dur a terme un benchmarking SEO efectiu, cal seguir una sèrie de passos i utilitzar eines específiques que ens ajudin a recopilar i interpretar les dades. A continuació, detallarem els aspectes més importants del benchmarking SEO i les eines més utilitzades per dur-lo a terme.

Què inclou el benchmarking SEO?

El benchmarking SEO abasta diversos aspectes relacionats amb el posicionament web, com ara:

 1. Anàlisi de paraules clau: consisteix a identificar les paraules clau més rellevants per al nostre negoci i comparar-les amb les utilitzades pels nostres competidors. Això ens permet conèixer el nivell de competència de cada paraula clau i detectar oportunitats de posicionament.
 2. Anàlisi de la competència: consisteix a identificar els principals competidors del nostre sector i analitzar el seu rendiment en matèria de posicionament web. Això ens permet conèixer les seves estratègies de SEO i detectar les seves fortaleses i debilitats.
 3. Anàlisi de backlinks: consisteix a analitzar els enllaços entrants al nostre lloc web i als dels nostres competidors. Això ens permet conèixer la qualitat i quantitat dels enllaços i detectar oportunitats de millora.
 4. Anàlisi de contingut: consisteix a analitzar el contingut del nostre lloc web i dels nostres competidors. Això ens permet conèixer la qualitat i relevància del contingut i detectar oportunitats de millora.
 5. Anàlisi tècnica: consisteix a analitzar els aspectes tècnics del nostre lloc web i dels nostres competidors. Això ens permet detectar errors i problemes que afecten el posicionament web.

Eines per al benchmarking SEO

Existeixen diverses eines que ens poden ajudar a dur a terme un benchmarking SEO efectiu. Algunes de les més utilitzades són:

 1. SEMrush: és una eina de pago que ens permet realitzar una anàlisi completa de paraules clau, competència, backlinks i contingut. També disposa d’una secció d’auditoria tècnica que ens permet detectar errors i problemes del nostre lloc web.
 2. Ahrefs: és una altra eina de pago que ens permet realitzar una anàlisi completa de backlinks i paraules clau. També disposa d’una secció d’anàlisi de contingut que ens permet detectar oportunitats de millora.
 3. Google Analytics: és una eina gratuïta de Google que ens permet analitzar el trànsit del nostre lloc web i conèixer el comportament dels usuaris. També ens permet comparar les dades amb les dels nostres competidors.
 4. Google Search Console: és una altra eina gratuïta de Google que ens permet conèixer el rendiment del nostre lloc web en els resultats de cerca. També ens permet detectar errors i problemes tècnics.
 5. Screaming Frog: és una eina de pago que ens permet realitzar una anàlisi tècnica completa del nostre lloc web. També ens permet comparar les dades amb les dels nostres competidors.

Com realitzar un benchmarking SEO efectiu

Per realitzar un benchmarking SEO efectiu, cal seguir els següents passos:

 1. Identificar els objectius: abans de començar l’anàlisi, cal definir quins són els objectius que volem aconseguir amb el benchmarking SEO. Això ens permetrà centrar-nos en els aspectes més rellevants i mesurar els resultats.
 2. Seleccionar les eines: cal escollir les eines més adequades per dur a terme l’anàlisi. Cal tenir en compte les necessitats i els recursos disponibles.
 3. Recopilar les dades: cal recopilar les dades rellevants sobre paraules clau, competència, backlinks, contingut i aspectes tècnics. Cal utilitzar les eines escollides i seguir els passos adequats per obtenir les dades.
 4. Analitzar les dades: cal interpretar les dades recopilades i detectar les fortaleses i debilitats del nostre lloc web i dels nostres competidors. Cal fer servir tècniques d’anàlisi i interpretació de dades.
 5. Definir les accions: cal definir les accions a dur a terme per millorar el nostre posicionament web i superar els nostres competidors. Cal establir un pla d’acció amb objectius clars i mesurables.
 6. Monitorar els resultats: cal monitorar els resultats de les accions realitzades i mesurar el seu impacte en el posicionament web. Cal fer servir les eines adequades per monitorar els resultats i ajustar les accions si cal.

El benchmarking SEO és una tècnica molt útil per millorar el posicionament web i superar els nostres competidors. Cal seguir uns passos i utilitzar les eines adequades per dur-lo a terme de forma efectiva. Cal tenir en compte els aspectes més rellevants del SEO i centrar-se en els objectius definits. Amb un bon benchmarking SEO, podem detectar oportunitats de millora i estratègies per millorar el nostre posicionament web.

També et pot interessar